15 thầm vui người ở Movenpick Resort Waverly Phu Quoc

15 thầm vui người ở Movenpick Resort Waverly Phu Quoc

Movenpick Phú QuÑc khu nghÉ ngơi cça t¡i đ¡i xa l¡

Movenpick Phú QuÑc là tÕ phù hãp khu du lËch nghÉ ngơi đ³ng c¥p chu©n mñc ch¥t SÑ lưãng năm sao, ĐÑi vÛi måc đích đem đ¿n cho du khách t¡o càng kó nghÉ ưu viÇt và hưßng Nhïng cơ sß v­t ch¥t đ³ng c¥p nh¥t t¡i mÙt trong Các bãi biÃn xinh đ¹p nh¥t ViÇt Nam. dñ án Movenpick s½ đáp éng đ§y đç Các tiêu chí nghÉ dưáng.

Quý khách chú trÍng tÛi dñ án Movenpick Resort Waverly Phú QuÑc t¡o kh£ năng tham kh£o thêm bài vi¿t cça nhóm chuyên gia VNREP dưÛi đây.

vË trí dñ án Movenpick Phú QuÑc

tÍa l¡c ß vË trí tuyÇt h£o ngay ß bãi Ông Lang - ThË tr¥n Dương Đông - HuyÇn Phú QuÑc - TÉnh Kiên Giang. càng trong sÑ Các bãi biÃn đ¹p nh¥t đ£o ngÍc Phú QuÑc.

ĐÑi vÛi vË trí quá tuyÇt h£o lúc càng m·t nhìn xa bÝ biÃn non ng¯t càng m·t tña lưng vô núi t¡o ra điÁu kiÇn cñc kó lãng m¡n và g§n gũi vs tñ nhiên ch× đ£o NgÍc. dñ án m¡ng tÛi đÝi sinh sÑng ưu viÇt nh¥t cho du khách và xây nên thå may m¯n và thu­n tiÇn cho Quý khách.

ë vË trí dñ án Movenpick Phú QuÑc du khách có kh£ năng di chuyÃn vÁ:

Sân bay quÑc t¿ Phú QuÑc chÉ m¥t kho£ng 10 phút.

cái bãi TrưÝng bãi biÃn dài l¡i 1000m VÛi 20 phút ch¡y xe.

M¥t 30 phút nh±m đi thuyÁn l¡i R¡ch giá.

ThË tr¥n Dương ĐÓng 10 phút

Làng chài Hàm toàn 10 phút

ThË tr¥n ThÛi an 15 Phút

thành phÑ hÓ Chí Minh m¥t mÙt giÝ bay

Hà NÙi m¥t hai giÝ bay.

Ngoài nên, Movenpick còn tÍa l¡c g§n nhiÁu điÃm du lËch như 15 phút tÛi công viên Safari, 6 phút đ¿n Vinpearl Land, 10 phút l¡i sân Golf, 8 phút l¡i sòng bài Casino,...

Phú QuÑc đang đ§u tư lÛn Cơ sß h¡ t§ng và chào rÙng các Cơ sß h¡ t§ng quan trÍng như: Sân bay quÑc t¿ chào thêm Các đưÝng bay th³ng đ¿n Các nưÛc Châu Âu, tråc đưÝng xuyên đ£o Bác Nam, hÇ thÑng cáp treo nÑi liÁn an ThÛi tÛi đ£o Hòn Thơm s¯p di chuyÃn vào ho¡t đÙng, c£ng biÃn quÑc tiÅn t¡i Đông Dương đang đưãc triÃn khai.

Đây là thÝi kó ch¯c nh±m đ§u tư khi Phú QuÑc đang trên sưÝn dÑc cça biÃu đÓ tăng lên trưßng nh±m đ¡t tÛi đÉnh, bßi th¿ m×i ngày “thay da đÕi thËt”, h¥p d«n khách du lËch, tăng lên trưßng BDS nhanh chóng.

cơ sß v­t ch¥t và dËch vå ß Movenpick Resort Waverly Phú QuÑc đ¡t ch¥t Lưãng năm sao

dñ án Movenpick Phú QuÑc là tÕ hãp khu du lËch nghÉ ngơi tích thích hãp đ§y đç nhïn tiÇn nghi tiêu chu©n năm sao.

Công viên nưÛc và hÓ bơi: đưãc thi¿t k¿ khá hoàn h£o và kinh ti¿t s½ chÝ đem đ¿n mÙt điÁu kiÇn thư giãn nh¥t cho Các du khách khi l¡i ĐÑi vÛi Movenpick Phú QuÑc.

khu vñc spa thư giãn: tiÇn nghi dñ án Movenpick Phú QuÑc mang lÑi phương Tây tiên ti¿n thanh lËch, cao c¥p mà đëng kém ph§n đ³ng c¥p vàng r±ng s½ là càng sñ chÍn tuyÇt h£o nh¥t dành Các quý cô sành điÇu khi đã đ¿n điÃm đây.

khu mái chéc sñ kiÇn, tiÇc “Sala” bên bãi biÃn: điÃm đây chánh là mÙt điÃm nh¥n lý thú nh¥t trong chu×i Nhïng tiÇn ích cça dñ án này.

Trung tâm hÙi nghË VÛi 1000m2: VÛi thi¿t k¿ cñc kó rÙng m¡nh và thoáng đãng ĐÑi vÛi séc chéa lên đ¿n 300 ngưÝi hãp cho Các thå kiÇn trang trÍng và đ³ng c¥p.

nhà hát và sân kh¥u ngoài trÝi: n¿u như trưÛc đây Nhïng đêm gi£i trí cça Phú QuÑc nhà y¿u diÅn ra ß chã đêm thì ß Movenpick Phú QuÑc đã có nhà hát và sân kh¥u ngoài trÝi thoáng đãng sµn sàng sôi đÙng cùng đêm nh¡c cùng vÛi du khách.

khu vñc khách s¡n - chç hàng biÃn, trưÝng d¡y n¥u ăn: m¡ng lưÛi chç hàng đ³ng c¥p và trưÝng d¡y n¥u ăn Tå hÙi Các món ăn nÕi ti¿ng 4 phương cùng vÛi qu§y bar ngoài trÝi view bưÛc biÃn s½ là điÃm l¡i h¥p d«n dành Các thñc khách ưa thích thå lãng m¡n, sang trÍng và Các nét båi, đ­m ch¥t thiên v­y.

Ngoài Nhïng tiÇn ích nÙi khu vñc đÙc đáo và đ³ng c¥p, dñ án còn tÍa l¡c g§n Các khu vñc du lËch như công viên Safari, 6 phút tÛi Vinpearl Land, 10 phút l¡i sân Golf, 8 phút l¡i sòng bài Casino,...

Chç đ§u tư Movenpick Resort Waverly Phú QuÑc đáng tin c­y

mái phù hãp khu nghÉ dưáng cao c¥p Movenpick Phú QuÑc đưãc Công ty TNHH Sao Cía Dương (MIK) đ§u tư, ĐÑi vÛi chi nghiÇm nhïng 5 trong ngành b¥t đÙng s£n. MIK GROUP đang phÑi thích hãp VÛi các đÑi tác uy tín hàng đ§u trong và quÑc tiÅn vÁ c¥u trúc, giám sát, thi công và điÁu hành b¥t đÙng s£n đà xây dñng & xây Nhïng dñ án m¡nh như imperia yên Phú - Qu­n 2, imperia Sky Garden - Hà NÙi, The Park Residence, biÇt thñ Park,....

ĐÑi vÛi tiÁm năng, kho£n nghiÇm trong sÑ v¥n đÁ đ§u tư và xây b¥t đÙng s£n thì nhóm chuyên gia VNREP tin r±ng dñ án Movenpick Resort Waverly Phú QuÑc s½ đưãc xây th¯ng lãi, ch¥t SÑ lưãng, ti¿n đÙ đưãc đ£m b£o và bàn giao đúng thích hãp đÓng.

VNREP đưãc bi¿t dñ án Movenpick Resort Waverly đang t¡i thÝi điÃm nên m¯t ß sàn, phía c¡nh đ¥y gÓm Các m·t vÁ đánh giá v» đ¹p cñc ĐÑi vÛi, ĐÑi vÛi Các cơ sß v­t ch¥t cùng vÛi view c£nh cñc đ¹p s½ khi¿n nên đưãc sñ th¯ng lãi to lÛn VÛi dñ án này càng cách hoàn thiÇn hơn bao giÝ h¿t.

mÙt sÑ hình théc dËch vå đ³ng c¥p khác h¥p d«n là sân golf, k¿t c¥u sân golf này cũng là mÙt mô hình tiêu khiÃn khá cao c¥p, thu hút r¥t nhïng ông lÛn cùng vÛi tÛi tham gia vui https://vnrep.com/movenpick-resort-waverly-phu-quoc/ chơi, thi thÑ. nhïng doanh nghiÇp, các hãp đÓng trË giá nghìn t÷ đô cũng đưãc ký nh­n sau Các buÕi chơi golf này. Cho m¥y v¥n đÁ đưa lo¡i hình sân golf vô h¡ng måc ngoài viÇc đáp éng đa d¡ng, còn là nhân tÑ câu d«n nhïng ngưÝi ưa thích bÙ môn này ( ph§n m¡nh là Nhïng thương gia, doanh nhân thành đ¡t, cái cá quÑc t¿).

hơn đây là Nhïng thông tin VNREP muÑn gíi tÛi Quý khách, ĐÑi vÛi sñ đáng tin c­y cça Chç đ§u tư VNREP tin r±ng ch¥t Lưãng dñ án s½ trên c£ sñ mong chÝ. Hi vÍng bài vi¿t đã Giúp Quý khách hàng hiÃu rõ trên vÁ dñ án Movenpick Phú QuÑc.

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""