vẻ đẹp lung ling của Du an Ascent Garden Home Quan 7 SaleReal

vẻ đẹp lung ling của Du an Ascent Garden Home Quan 7 SaleReal

Thông tin vË trí chung cư Ascent Garden Home

Ascent Garden Home là dñ án mà nhóm chuyên gia SaleReal nh­n xét là ra tham kh£o nh¥t Qu­n 7 vô giai đo¡n hiÇn t¡i bßi đëng Nhïng có quy mô m¡nh mà còn chéa đñng đưãc cho mình Các ch× NÕi b­t s½ khi¿n cho Quý khách hàng c£m th¥y đ·c biÇt thích thú. không c§n ng«u th¿ mà dñ án đưãc Nhïng chuyên gia b¥t đÙng s£n nh­n đËnh cao.

nhiên vË trí dñ án Ascent Garden Home ß đâu? kh£ năng di chuyÃn tÛi të dñ án đ¿n Các khu liÁn kÁ hay không? đÙi nhóm chuyên trang duankhunam s½ cung c¥p l¡i nhïng thông tin nh±m Quý khách có thà hiÃu rõ hơn vÁ đËa th¿ căn hÙ chung cư Qu­n 7.

Thông tin vË th¿ căn hÙ Ascent Garden Home

n±m trên quù đ¥t rÙng lÛn VÛi diÇn tích 10.425 m2, thuÙc phưÝng Tân Thu­n Đông, Qu­n 7, thành phÑ HÓ Chí Minh.

an cư ß Ascent Garden Home Qu­n 7, Quý khách hàng s½ hưßng thå đưãc càng kh£ năng g¯n k¿t giao thông cñc kó linh ho¡t, đây là mÙt trong sÑ Nhïng nhân tÑ trÍng điÃm đà quy¿t đËnh t¡o thành chÍn mÙt dñ án nào làm điÃm sÑng hay đëng.

Quý khách chÉ VÛi 15 phút là đã có thà tÛi đưãc ngay trung tâm Qu­n mÙt là càng điÃm đ·c biÇt cùng vÛi s§m u¥t, cũng như t¡o méc an cư cao nh¥t t¡i thành phÑ HÓ Chí Minh là điÃm t­p trung r¥t nhiÁu cơ sß v­t ch¥t đ³ng c¥p, h§u như kà tÛi khu này ai ai cũng s½ nghĩ tÛi là đËa điÃm vui chơi gi£i trí d«n đ§u.

Hay të căn hÙ Ti¿n Phát Qu­n 7 l¡i Các khu đô thË lÛn ß Qu­n 2: Nam R¡ch Chi¿c, Th¡nh h£o Lãi, an Phú yên Khánh, lý thú là khu đô thË Thç Thiêm chÉ trong sÑ vòng vài 5 l¡i s½ là điÃm cñc kó phát triÃn ĐÑi vÛi nhiÁu dñ án đưãc xu¥t hiÇn cũng như Nhïng cơ sß v­t ch¥t đ³ng c¥p cũng s½ hiÇn diÇn khi chÉ VÛi 10 - 15 phút là đã có kh£ năng ti¿p c­n.

h¥p d«n, chÉ ĐÑi vÛi 5 phút là đã tÛi đưãc ngay khu đô thË Phú mù Hưng Qu­n 7, cũng là khu vñc s§m u¥t đëng hÁ kém c¡nh Qu­n mÙt, đây là ch× t­p trung cça khá các dñ án đ³ng c¥p cũng như tiÇn ích. VÛi Nhïng tiÇn nghi NÕi b­t như trung tâm kinh doanh ViVo City, Crescent Mall, Lotte Mart,... S½ phåc vå cho viÇc gi£i trí, mua s¯m cça Quý khách hàng trß ra cao c¥p.

Hay Quý khách hàng t¡o con em trong đÙ tuÕi di chuyÃn hÍc có kh£ năng gíi l¡i trưÝng quÑc t¿ Nh­t B£n, Hàn QuÑc, đ¡i hÍc Rmit, đ¡i hÍc Tôn Đéc Th¯ng,... Và Nhïng bÇnh viÇn Tim Tâm Đéc, bÇnh viÇn FV s½ phåc vå cho đòi hÏi chăm sóc, khám séc khÏe VÛi trang thi¿t bË hiÇn đ¡i.

ngưÝi dân t¡i chung cư Ascent Garden Home đưãc trân trÍng kh£ năng này cũng chánh bßi tÍa l¡c trong khu vñc có H¡ t§ng giao thông phát triÃn ĐÑi vÛi các tuy¿n đưÝng như: NguyÅn Hïu ThÍ, NguyÅn Văn Linh, Nhơn Đéc - PhưÛc LÙc, cao tÑc B¿n Léc - Long ra,...

đëng Các th¿ vË trí cça Ascent Garden Home còn tÍa l¡c giáp VÛi sông C£ G¥m, ĐÑi vÛi ưu điÃm này đÙi ngũ chuyên gia duankhunam đnáh giá s½ đem l¡i cho cư dân Nhïng làn gió thoáng mát, Khi¿n tr£i nghiÇm mÙt cuÙc sinh sÑng trong sÑ lành, tách biÇt tuyÇt đÑi VÛi Nhïng ti¿ng Ón, båi khói ch× ngoài đưÝng phÑ. Giúp séc khÏe cça ngưÝi dân đưãc b£o đ£m mÙt cách tÑi ưu nh¥t, có đưãc đÝi an cư vui v» và dÅ chËu.

trên đây là bài vi¿t đưãc chuyên gia SaleReal chia s» vÁ vË th¿ n±m cça Ascent Garden Home Qu­n 7, bài vi¿t s½ Khi¿n Quý SaleReal khách hàng t¡o cái nhìn Đôi nét và hình dung rõ nét hơn vÁ vË th¿ cça dñ án. VÛi Nhïng phương án g¯n k¿t giao thông s½ Khi¿n Khách hàng tham kh£o coi t¡o qu£ thñc phù hãp ĐÑi vÛi đòi hÏi cça c£ nhà cũng như b£n thân mình hay không.

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""