Đâu phải ai muốn mua nha mau eco green saigon thì 2 năm nữa có nhà?

Đâu phải ai muốn mua nha mau eco green saigon thì 2 năm nữa có nhà?

Thông tin TÕng quan dñ án Eco Green Sai Gon Qu­n 7

Eco Green Sai Gon Qu­n 7 là dñ án căn hÙ chung cư đ³ng c¥p t¡o méc sinh sÑng thu§n xanh khá đáng mong đãi ß qu­n 7 đưãc triÃn khai vì nhà đ§u tư Xuân Mai. dñ án chéa đñng nét thi¿t k¿ khác biÇt và đÙc đáo, m¡ng lưÛi tiÇn nghi cao c¥p theo tiêu chu©n 5 sao, b£o đ£m thå riêng tư cho ngưÝi dân sinh sÑng trong sÑ khu vñc.

img src="https://api.thanhnien.vn/Files/20180820/eco-green/cover-des.jpg" alt="du an eco green" /></img></p><p>Eco Green Sai Gon Qu­n 7 đưãc ví như mÙt điÃm cÙng t¡i béc tranh th¿ giÛi chç giàu thuÙc khu Qu­n 7. Bài vi¿t này SaleReal s½ Khái quát đ¿n Khách hàng thông tin đ§y đç nh¥t và xa l¡ nh¥t të chç đ§u tư Xuân Mai vÁ căn hÙ Eco Green Sai Gon Qu­n 7 đà Quý khách hàng có kh£ năng hiÃu rõ trên vÁ dñ án h¥p d«n này.</p><p>Thông tin l¡ nh¥t dñ án Eco Green Sai Gon Qu­n 7</p><p>dñ án chung cư cao c¥p Eco Green Sai Gon Qu­n 7 là mÙt dñ án m¡nh đưãc đ§u tư Xuân Mai triÃn khai ß khu vñc NguyÅn Văn Linh, Qu­n 7, ĐÑi vÛi quy mô khu đ¥t r¥t lÛn m¡nh chëng 14,36 ha tÍa l¡c trên quù đ¥t s¡ch thuÙc quyÁn sß hïu cça nhà đ§u tư này luôn.</p><p>đËa th¿ dñ án n±m ngay m·t tiÁn đưÝng m¡nh cça Qu­n 7 và còn là đ¡i lÙ lÛn m¡nh cça c£ khu Nam Sài Gòn chánh là đ¡i lÙ NguyÅn Văn Linh.</p><p>t§m khu vñc Đô thË Phú h£o Hưng kho£ng năm phút di chuyÃn, t§m trung tâm Qu­n 7 cũng trong sÑ t¡i gian tương đương, điÃm vÑn đã khá NÕi trÙi VÛi tiÁm lñc xây dñng, tài chánh năng đÙng, nhïng khu đ¥t <a href="https://duankhunam.com/du-an/eco-green-sai-gon/">https://duankhunam.com/du-an/eco-green-sai-gon/</a> vàng. Ngoài ra cũng là điÃm sß hïu hàng lo¡t cơ sß v­t ch¥t vưãt trÙi vÁ y tiÅn, văn hóa, giáo dåc...</p><p>Ngoài ra nhà đ§u tư Xuân Mai cũng cho phép c¥u trúc và phát triÃn hơn "0 tiÇn nghi nÙi khu vñc nh±m đáp éng dân cư như công viên, hÓ bơi, phòng thà hình, sân thà dåc thà thao, qu£ng trưÝng, phÑ đi bÙ, trung tâm kinh doanh, phòng sinh ho¡t cÙng đÓng, phòng mái chéc sñ kiÇn, thư viÇn, phòng đÍc sách, bÇnh viÇn, trưÝng m§m non.... t¥t c£ s½ gây thành càng môi trưÝng tiÇn ích hoàn chÉnh nh¥t không kh£ năng bÏ qua, chư dân s½ có càng đÝi sinh sÑng nghÉ ngơi ß ngôi nhà cça mình càng cách đúng nghĩa.</p><p><img src="https://hunggialand.com.vn/wp-content/uploads/2018/08/Phoi-canh-Eco-Green-Sai-Gon-6.jpg" alt="du an eco green">/img></p><p>dñ án đưãc c¥u trúc và xây theo phong cách Châu u đưãc bàn tài cça Các ki¿n trúc sư tài hoa ki¿n xây, phía c¡nh sáng trúc đ·c s¯c là phong cách thi¿t k¿ c£nh quan bưÛc theo cái sinh sÑng non, m­t đÙ cây xanh che phç và m·t nưÛc là hai tÑ ch¥t chi¿m diÇn tích lÛn m¡nh nh¥t, hình ra không gian sÑng đem đ­m ch¥t sinh thái VÛi trên 50% "­t đÙ cây non và m·t nưÛc và 20% phát triÃn tiÇn ích an cư cho cư dân, m­t đÙ phát triÃn tòa nhà r¥t th¥p chÉ t§m 30%.</p><p>dñ án Eco Green Sai Gon đưãc xây dñng và trß thành khu vñc phéc hãp Nhïng chung cư cao c¥p điÃn hình të 1 l¡i 3PN ĐÑi vÛi nhiÁu hình théc căn hÙ chung cư khác nhau bao gÓm căn hÙ đ³ng c¥p, chung cư kinh doanh, căn hÙ t¡o sân vưÝn trên cao, t¡o nét riêng tư cho dñ án giïa lòng Qu­n 7. DiÇn tích Nhïng lo¡i chung cư Eco Green Sai Gon t¡o diÇn tích giao đÙng të 52m2 đ¿n 162m2.</p><p>HiÇn t¡i giá bán chung cư Eco Green Sai Gon v«n chưa có giá bán chánh théc, nhưng theo thông tin mà chúng tôi c­p nh­t giá bán të phía nÙi bÙ nhà đ§u tư, bÝ b¿n bán giai đo¡n hai s½ cao trên thÝi kó 1 kho£ng 4-5tr/m2. th¿ bÝ b¿n bán dñ sáng Eco Green Sai Gon t§m 55 - 65 triÇu /m2.</p><p>ĐÑi vÛi méc bÝ b¿n này Quý khách hàng t¡o kh£ năng đơn gi£n sß hïu căn hÙ Eco Green Sai Gon vì chÉ nên chÉ c§n tích lũy tài s£n kho£ng 1 t÷ đÓng và có đưãc sñ h× trã vay vÑn cça ngân hàng lên đ¿n 70%.</p><p>Quý khách hàng chÉ c§n thanh toán 50% là đã có thà nh­n nhà, do phương théc thanh toán linh ho¡t, chia theo ti¿n đÙ, nh±m Khách hàng t¡o thà chç đÙng hơn trong viÇc kho£n tiêu và tích lũy.</p><p><img src="https://kenhtinbatdongsan.com.vn/wp-content/uploads/2018/07/tong-the-can-ho-eco-green-sai-gon-quan-7-02.jpg" alt="du an eco green saigon"></img></p><p>Vã chÓng tr» cũng có kh£ năng lña chÍn căn hÙ chung cư Eco Green Sai Gon nh±m sÑng, VÛi điÁu kiÇn mua theo mô hình tr£ góp VÛi vÑn tích lũy ban đ§u cça cha m¹ cho và tích góp, cùng thu nh­p vã chÓng hàng tháng chëng 40 triÇu là đã t¡o kh£ năng ©n chéa mÙt căn hÙ chung cư t¡i dñ án Eco Green Sai Gon. nhà đ§u tư Xuân Mai t¡o chi" thành nhiÁu phương théc thanh toán đà Quý khách hàng có kh£ năng lña chÍn theo đòi hÏi tài chính nh±m đưãc trân trÍng nhiÁu ph§n quà h¥p d«n të chç đ§u tư.</p><p>HiÇn t¡i dñ án đang trong quá trình thi công ph§n nÁn móng, VÛi ti¿n đÙ như hiÇn t¡i thì cuÑi quý 2 đã có kh£ năng ti¿n hành chào bán. Nhïng kù sư và công nhân đang ráo ri¿t triÃn khai ngày đêm, s¯t thép đưãc t­p k¿t nên dñ án khá các. B£ng hiÇu dñ án và văn phòng ban chÉ huy quân sñ cũng đã đưãc dñng lên, dÅ dàng nh­n diÇn.</p><p>hơn đây là thông tin chi ti¿t căn hÙ chung cư Eco Green Sai Gon Qu­n 7 vì SaleReal biên t­p. Hy vÍng thông qua bài vi¿t này Khách hàng s½ hiÃu rõ trên vÁ dñ án đ·c biÇt này. Hi vÍng ch¯n thông qua bài vi¿t cça chúng tôi, Quý khách hàng t¡o thà hiÃu rõ hơn vÁ dñ án h¥p d«n này.</p><p>nay gian và đËa điÃm mß bán g"ai đo¡n hai s½ đưãc chúng tôi thông báo dưÛi tÛi Quý khách hàng.