Hào hứng triển khai condotel The Arena Cam Ranh VNREP với ngọn lửa cao

Hào hứng triển khai condotel The Arena Cam Ranh VNREP với ngọn lửa cao

chç đ§u tư dñ án The Arena Cam Ranh là ai?

t¡o vË trí to¡ l¡c trên vùng biÃn đưãc mÇnh đáng là 1 trong 6 bãi biÃn đ¹p nh¥t hành tinh, dñ án The Arena Cam Ranh đëng chÉ khi¿n Khách hàng tò mò vÁ Các lãi th¿ đơn gi£n të vË trí đ¯c đËa mà đ¥y còn là tiÁm lñc cça chç đ§u tư, đơn vË đang sß hïu dñ án đÓ sÙ này.

th¿ chç đ§u tư condotel The Arena Cam Ranh là ai? t¡o uy tín như nhiên nào? dñ án The Arena Cam Ranh đưãc chç đ§u tư ti¿n hành áp dång ra sao? t¡o Nhïng h¡ng måc nào đang đưãc xây ß đây? đó là hàng lo¡t Các v¥n đÁ đang đưãc đ·t nên TÕng quan quanh dñ án xa l¡ này.

ĐÑi vÛi bài vi¿t dưÛi, Nhïng chuyên gia VNREP s½ l§n lưãt Giúp Khách hàng gi£i đáp Nhïng th¯c m¯c VÛi Các thông tin và c­p nh­t mÛi nh¥t, hi vÍng thông qua bài vi¿t Quý khách s½ có thêm nhïng thông tin vÁ The Arena Cam Ranh, có kh£ năng thu­n tiÇn tìm ki¿m mÙt điÃm sinh sÑng ho·c đ§u tư hãp.

chç đ§u tư dñ án The Arena Cam Ranh là ai?

cùng thå xây lÛn cça thË trưÝng b¥t đÙng s£n du lËch nghÉ ngơi, dñ án The Arena Cam Ranh đưãc đ§u tư và xây dñng vì công ty cÕ ph§n đ§u tư phát triÃn VËnh Nha Trang, VÛi tiÁn thân là công ty TNHH Чu tư phát triÃn VËnh Nha Trang.

Xu¥t hiÇn të năm 2014, VÛi sñ vươn lên và xây dñng đëng ngëng, chç đ§u tư dñ án The Arena Cam Ranh t¡o ho¡t đÙng nhà y¿u hơn 2 lĩnh vñc đ¥y chính là đ§u tư phát triÃn BDS và Các dñ án vÁ du lËch nghÉ ngơi.

Xem xét hơn ninh thà sàn ViÇt Nam, đây là mÙt trong sÑ Các chç đ§u tư còn r¥t tr». Tuy nhiên, doanh nghiÇp này đã kh³ng đËnh đưãc uy tín và tiÁm năng cça mình b±ng hàng lo¡t Nhïng thành công và thành tñu të Các S£n ph©m cça mình.

t¡o kh£ năng ch× qua 1 sÑ dñ án mà chç đ§u tư The Arena Cam Ranh m×i áp dång như: dñ án condotel nghÉ ngơi Panorama Nha Trang, dñ án tÕ thích hãp du lËch – nghÉ dưáng Cam Ranh City Gate, dñ án condotel đ³ng c¥p Panorama City Nha Trang,... và The Arena Cam Ranh chánh là S£n ph©m ti¿p theo cça đơn vË này trên sàn b¥t đÙng s£n ß thành phÑ Cam Ranh.

Thông qua Các dñ án cça mình, đơn vË này đã g·t hái đưãc mÙt sÑ th¯ng lãi Vưãt b­c như: Gi£i thưßng ki¿n trúc khách s¡n điÃm nh¥n nh¥t ViÇt Nam 2017 (Asia Pacific Property Award), gi£i thưßng thi¿t k¿ sáng trúc condotel tÑt ¥n tưãng nh¥t ß ViÇt Nam (Vietnam Property Award), gi£i thưßng đơn vË phát triÃn nhà t¡i tÑt nh¥t Nha Trang 2017 (Vietnam Property Award),...

HiÇn thÝi, dñ án The Arena Cam Ranh đã đưãc chç đ§u tư khßi công phát triÃn và đang có tÑc đÙ triÃn khai vô cùng lÛn m¡nh. dñ sáng đ¿n kho£ng cuÑi năm 2019 , toàn bÙ Nhïng h¡ng måc ß dñ án mÛi này s½ đưãc chç đ§u tư ti¿n hành bàn giao đ¿n tay Quý khách hàng.

t¡o Nhïng h¡ng måc nào đưãc k¿t c¥u bên trong sÑ dñ án The Arena Cam Ranh?

sau Các thông tin vÁ chç đ§u tư dñ án The Arena Nha Trang, ti¿p theo ß Ã½ tưßng này, Nhïng chuyên gia VNREP s½ chia s» thêm vÁ Các thông tin quy ho¡ch ß dñ án này, Khách hàng chú trÍng có kh£ năng tham kh£o thêm.

VÛi quy mô triÃn khai áp dång lên l¡i 29.3ha, chç đ§u tư đã sí dång hơn 80% diÇn tích dành cho viÇc k¿t c¥u Các cơ sß v­t ch¥t đáp éng cho đòi hÏi nghÉ ngơi cça Nhïng Quý khách, ĐÑi vÛi trên 30 hình théc khác nhau.

Chi¿m m­t đÙ kho£ng 17% chính là ph§n diÇn tích k¿t c¥u Các h¡ng måc chç t¡i phåc vå phong phú Nhïng nhu c§u cça Khách hàng. t¡i đây, Khách hàng có thà mua đà đ§u tư sinh lãi, tích luù tài s£n ho·c dùng đÃ ß đÁu hãp.

Nhïng h¡ng måc xây bao gÓm: 5000 căn condotel The Arena Cam Ranh VÛi diÇn tích bÑ trí të 40 mét vuông/ Dòng s£n ph©m. Hàng trăm shophouse, biÇt thñ biÃn đưãc bÑ trí rÙng kh¯p trên khuôn viên nÙi khu, lý thú, đa ph§n Nhïng Dòng s£n ph©m đÁu có view biÃn cñc đ¹p.

Quý khách lúc lña chÍn The Arena Cam Ranh làm điÃm dëng chân cça mình s½ đưãc cung c¥p quyÁn sß hïu 50 năm ĐÑi vÛi Nhïng Dòng s£n ph©m là condotel và sß hïu lâu dài ĐÑi vÛi Nhïng S£n ph©m là biÇt thñ cao c¥p.

HiÇn ß, The Arena Cam Ranh đã đưãc chç đ§u tư cùng chç th§u đÑi tác triÃn khai phát triÃn Nhïng h¡ng måc t¡i đây khá mau l¹, dñ ki¿n l¡i chëng cuÑi năm 2019, t¥t c£ Nhïng h¡ng måc s½ đưãc chç đ§u tư ti¿n hành bàn giao l¡i tay Quý khách hàng.

Kèm theo đ¥y là hàng lo¡t Nhïng chính sách ưu đãi thú vË, thç tåc thanh toán nhanh chóng, chương trình h× trã vay vÑn tÑi đa, không lãi su¥t, h× trã trong sÑ vòng 2 năm, chç đ§u tư t¡o t¥t c£ môi trưÝng đà Nhïng Quý khách hàng có kh£ năng thu­n lãi ©n chéa https://vnrep.com/the-arena/ Các Dòng s£n ph©m ß đây.

vì đ¥y, condotel The Arena Cam Ranh là 1 trong sÑ Các S£n ph©m t¡o m·t ß sàn BDS du lËch nghÉ dưáng mà Quý khách hàng có thà chÍn nh±m đ§u tư ho·c sinh sÑng.

Ngoài Các thông tin trên đây, Các chuyên gia VNREP cũng t¡o Các thông tin c­p nh­t thưÝng xuyên vÁ dñ án The Arena Nha Trang, Quý khách hàng có thà tham kh£o thêm.

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""