Nhiều nhà đầu tư chọn VNREP vì lí do sau

Nhiều nhà đầu tư chọn VNREP vì lí do sau

C­p nh­t Vài nét thông tin dñ án KN Paradise Nha Trang

Shophouse KN Paradise khu vñc nghÉ dưáng và gi£i trí năm sao đưãc thñc hiÇn bßi công ty cÕ ph§n đ§u tư và thương m¡i Golf Long Thành t¡o quy mô lên đ¿n 800 ha tÍa l¡c t¡i vË th¿ m·t tiÁn đưÝng NguyÅn T¥t Thành, B¯c bán đ£o Cam Ranh, thành phÑ Cam Ranh, tÉnh Khánh Hòa.

đà c¥p cho Quý khách Các thông tin xa l¡ nh¥t vÁ dñ án xa l¡ này, VNREP và cÙng sñ đã liên tåc phéc thích hãp mÍi tư liÇu đà chia s» t¡i bài vi¿t này, hy vÍng đây s½ là Các nguÓn tin tham kh£o hïu ích, Giúp Khách hàng nh­n đưãc góc nhìn sâu s¯c và đ§u tư đúng đ¯n vào mÙt S£n ph©m ß thÝi kó này.

C­p nh­t GiÛi thiÇu thông tin dñ án KN Paradise Cam Ranh

KN Paradise đưãc phát triÃn bßi Các thương hiÇu phát triÃn nÕi ti¿ng tÛi të kh¯p điÃm trên th¿ giÛi, ngoài chç đ§u tư Golf Long Thành, VNREP qu£ thñc điÃm nh¥n vÁ Nhïng đÑi tác đ£m nhiÇm Nhïng dñ án thi công t¡i đây. Cå kh£ năng, vÁ h¡ng måc thi công s½ t¡o đơn vË tÕng th§u xây dñng Coteccons và yên Phong, vÁ thi¿t k¿ có đơn vË Vertical Studio và đơn vË Wyndham Hotel Group chánh là đơn vË v­n hành và điÁu phÑi sau lúc dñ án đưãc đưa vô ho¡t đÙng.

T­p đoàn Golf Long Thành đã thâu tóm khu đ¥t rÙng 800 ha tÍa l¡c hơn biÃn Bãi Dài, thành phÑ Cam Ranh nh±m xây dñ án KN Paradise. Condotel Cam Ranh đưãc Các giÛi chuyên gia nh­n xét khá cao vÁ đËa th¿ n±m đem nhïng tiÁm lñc to lÛn m¡nh trong tương lai.

Thé nh¥t, đây là vË trí t¡o H¡ t§ng giao thông xây lÛn nh¥t ß khu vñc tÉnh Khánh Hòa, ĐÑi vÛi thå hiÇn diÇn cça dñ án KN Paradise s½ Giúp cho du khách du lËch có kh£ năng áp dång viÇc liên k¿t vùng mÙt cách mau chóng nh¥t.

ß khu nghÉ dưáng KN Paradise, Quý khách hàng có kh£ năng k¿t nÑi đơn gi£n tÛi sân bay quÑc t¿ Cam Ranh VÛi t§m thÝi gian t§m 5 phút, g¯n k¿t l¡i thành phÑ biÃn Nha Trang kho£ng 30 phút, và VÛi quãng thÝi gian đi ng¯n ngçi là du khách đã t¡o kh£ năng ti¿p c­n hàng lo¡t khu nghÉ dưáng nÕi ti¿ng như ALMA, Duyên Hà Resort, Fusion Resort Nha Trang, Movenpick Cam Ranh.

Chưa đ¿n 5 phút t£n bÙ hóng s½ b¯t g·p ngay biÃn Bãi Dài, mÙt trong 10 bãi biÃn đ¹p trên th¿ giÛi kà cùng và t¡i tÉnh Khánh Hòa nói khác biÇt ß thÝi điÃm này. ĐÑi vÛi lãi th¿ ©n chéa y¿u tÑ hoang sơ mà thiên v­y ưu ái ban t·ng, Bãi Dài đưãc khá nhïng du khách të trong sÑ nưÛc l«n quÑc t¿ lña chÍn phåc vå cho ngành du lËch.

Theo sÑ liÇu thÑng kê të phía du lËch tÉnh Khánh Hòa, hàng năm sÑ lưãt du khách đ¿n ĐÑi vÛi tÉnh Khánh Hòa đ¡t tÛi năm triÇu/năm, trong sÑ đó, sÑ lưãt khách tÛi nghÉ dưáng t¡i biÃn Bãi Dài chi¿m con sÑ trên 4 triÇu/năm, đây chính là lý do mà biÇt thñ KN Paradise s½ là ch× lý thú du khách du lËch trong thÝi gian s¯p đ¿n.

dñ án KN Paradise đưãc chç đ§u tư quy ho¡ch phong phú Nhïng h¡ng måc të chç ß tÛi cơ sß v­t ch¥t nÙi khu đ¡t chu©n mñc 5 sao, t¡i đây, Quý khách s½ có khá nhiÁu thå lña chÍn trong v¥n đÁ tìm ki¿m càng cơ sß lưu trú hãp, bao gÓm 99 căn biÇt thñ biÃn có diÇn tích dao đÙng të 300 - 500 m2, 4.000 căn nhà phÑ biÃn t¡o diÇn tích 120m2 – 188m2 và 80 căn shophouse t¡o diÇn tích 120m2 – 188m2.

nhà đ§u tư xây dñng dñ án nghÉ dưáng Cam Ranh đã t­n dång tÑi đa đËa th¿ tÍa l¡c tr£i dài trên đưÝng bÝ biÃn Cam Ranh đ¹p nh±m thñc hiÇn Nhïng h¡ng måc nhà t¡i sao cho lý thú du khách du lËch.

Vưãt b­c, h§u h¿t 1000% Dòng s£n ph©m lưu trú như nhà phÑ, biÇt thñ, condotel và khách s¡n 4 - 5 sao sß hïu bưÛc view biÃn trñc diÇn, đem đ¿n cho Khách hàng Các giây phút nghÉ dưáng tho£i mái khi ß t¡i căn phòng. Song song đó, t­n dång luôn lãi th¿ này Làm cho viÇc chiêm ngưáng phong c£nh thiên th¿ të phía ngoài càng cách dÅ dàng.

di chuyÃn kèm đ¥y là Các h¡ng måc m£ng xanh đưãc l¯p đ·t đan xen cùng vÛi tiÇn nghi nÙi khu đáp éng tÑt nh¥t cho Các nhu c§u thi¿t y¿u cça du khách mà khi Quý khách hưÛng chân xuÑng khÏi giưÝng là s½ b¯t g·p đưãc ngay.

Condotel KN Paradise h¥p d«n du khách ĐÑi vÛi hÇ thÑng tiÇn ích nÙi khu vñc như sân golf 27 l× đưãc xây dñng theo chu©n mñc quÑc t¿ n±m trên m·t b±ng view biÃn, héa h¹n s½ h¥p d«n r¥t nhïng quý ông tham gia.

chu×i chç hàng 5 sao đem tÛi cơ sß v­t ch¥t ăn uÑng mà Khách hàng không ph£i c§n di chuyÃn ra ngoài tìm ki¿m xa xôi, Song song đó còn có thå hiÇn KN Paradise Cam Ranh VNREP diÇn cça trung tâm kinh doanh đáp éng cho nhu c§u mua s¯m cça Quý khách hàng, nói c£ Các ngưÝi khó tính nh¥t.

khu vñc vui chơi tÕng hãp gÓm Các trò chơi të ngưÝi lÛn m¡nh l¡i tr» em l¯p đ·t hơn 4 m·t b±ng chánh là hơn c¡n và sau nưÛc, trong nhà và ngoài trÝi,... cùng Nhïng cơ sß v­t ch¥t s£nh đón khách, an ninh tr­t thiên đưãc đ£m b£o 24/24,...

Ngoài Các tiÇn nghi hơn đây mà đÙi ngũ VNREP vëa xa l¡ đánh giá thì Quý khách t¡o thà tham kh£o thêm nhïng tiÇn ích khác ho·c Nhïng viÇc liên quát l¡i dñ án KN Cam Ranh t¡i Các bài vi¿t t¡i đây đưãc phéc phù hãp të VNREP và Các cÙng thå.

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""