Nơi sống sang trọng bậc nhất tại Sunshine Group ledinhphong

Nơi sống sang trọng bậc nhất tại Sunshine Group ledinhphong

Sunshine Venicia c­p nh­t thông tin mÛi nh¥t

Sunshine Venicia dñ án mÛi đưãc phê duyÇt đ§u tư phát triÃn ß Qu­n 2 – tp thành phÑ HÓ Chí Minh là mÙt trong Nhïng dñ án lÛn và cao c¥p nh¥t t¡i Qu­n 2 VÛi tÕng quy mô 0.7 ha, vÑn đ§u tư dñ ki¿n 4 t÷ USĐ.

Là dñ án mÛi cça Sunshine Group đưãc phát triÃn të Các dñ án sáng trúc nÕi ti¿ng v­y giÛi ĐÑi vÛi c£m héng thi¿t k¿ Venicia mang phong cách sáng trúc ĐËa Trung H£i đưãc triÃn khai dñ hơn lo¡i hình khu vñc 5 sao VÛi nhiÁu dËch vå tiÇn ích vui chơi , gi£i trí d«n đ§u khu vñc. nh­n đËnh do Lê Đình Phong đây là dñ án đem tính quan trÍng đưa tên tuÕi Sunshine Group đ¿n VÛi Nhïng chç đ§u tư ß thË trưÝng BDS thành phÑ HÓ Chí Minh 5 2019.

bên c¡nh dñ án ß Qu­n 2 thì t­p đoàn Sunshine cũng đã triÃn khai xây dñng mÙt dñ án chung cư t¡i khu vñc Qu­n 7. Hai dñ án nên m¯t cùng vÛi giai đo¡n vàng h³n s½ t¡o ch¥n đÙng trên thË trưÝng BDS Qu­n 2, lôi kéo đưãc khá nhïng chç đ§u tư trên kh¯p c£ nưÛc l¡i VÛi thành phÑ HÓ Chí Minh tñ đưÝng cça Quý khách hàng VÛi Nhïng dñ án đ³ng c¥p quÑc t¿ đón ti¿p hàng ngàn lưãt Quý khách hàng dùng chân, lưu trú dài ngày b±ng ch¥t .SÑ dËch vå ưu viÇt chưa tëng t¡o trưÛc đây.

Các dñ án mÛi cça Sunshine Group ß thành phÑ HÓ Chí Minh ĐÑi vÛi tương đ¿n hình thành thành Nhïng dñ án đ³ng c¥p d«n đ§u ß ViÇt Nam.

C­p nh­t thông tin dñ án Sunshine Venicia

t¡o tên kinh doanh là Sunshine Venicia sau lúc t­p đoàn Sunshine mua l¡i dñ án Qu­n 2. dñ án này tÍa l¡c t¡i góc đưÝng 34 & 39 thuÙc đËa ph­n PhưÛc ĐÓng thành phÑ thành phÑ HÓ Chí Minh.

chç đ§u tư này s½ xây dñng dñ án t¡i Qu­n 2 căn cé trên lo¡i hình Intergated Resort VÛi Các dñ án ki¿n trúc và phong cách phÑi c£nh theo c£m héng Venicia & ĐËa Trung H£i r¥t đ·c trưng và NÕi b­t. ©n chéa diÇn tích phát triÃn tÕng dñ án mÛi ß thành phÑ HÓ Chí Minh là 0.7 ha cùng vÛi sÑ tiÁn bÏ thành cça t­p đoàn Sunshine Group là 4 t÷ USD thì dñ án này s½ ©n chéa Các lo¡i hình b¥t đÙng s£n đ³ng c¥p như: căn hÙ và sky villas.

Lê Đình Phong chia s» thông tin vÁ quy mô Sunshine Venicia bao gÓm t¡o 1 block duy nh¥t đưãc xây, VÛi tÕ sÑ 293 căn hÙ đưãc tung nên thË trưÝng.

Theo thông tin të SaleReal nh­n đưãc thì vô quý 4/2019 t­p đoàn Sunshine đơn vË chç đ§u tư dñ án Sunshine Venicia s½ tái khßi đÙng đ¿n quá trình phát triÃn dñ án mÛi ß Qu­n 2 và s½ hoàn nên Nhïng h¡ng måc TrưÛc tiên như chung cư Palm Island cùng vÛi Các dËch vå tiÇn ích khác vào năm 2022.

HiÇn ß chç đ§u tư dñ án Sunshine Venicia v«n chưa công bÑ thông tin chánh théc vÁ giá bán căn hÙ chung cư Palm Island. Quý khách hàng t¡o kh£ năng liên hÇ ĐÑi vÛi ledinhphong ho·c SaleReal nh±m có đưãc nh­n đËnh và méc bÝ b¿n bán tham kh£o të Nhïng chuyên gia.

có nên đ§u tư Sunshine Venicia hay không?

Đã có nhïng chç đ§u tư đ·t ra câu hÏi: Чu tư Sunshine Venicia có nên không?

thå th­t vÁ viÇc này theo góc nhìn cça Le Dinh Phong VÛi càng dñ án như dñ án Sunshine Group thành phÑ HÓ Chí Minh thì v¥n đÁ đ§u tư là điÁu ra làm. Nhưng đëng nên chç đ§u tư gì cũng t¡o đç kh£ năng đà đ§u tư vô dñ án này mÙt t§m lâu dài và hiÇu qu£. chính do v­y viÇc đ§u tư hay đëng thì Các chç đ§u tư ra tham kh£o tư v¥n të Các chuyên gia SaleReal đà có thêm hiÃu bi¿t vÁ viÇc này.

Lê Đình Phong s½ đánh giá đúng méc Các nào mình bi¿t vÁ dñ án Sunshine Venicia Qu­n 2 nh±m Quý khách có thà tham kh£o thêm.

+ vË trí đ¹p n±m ß Qu­n 2 nơi chÉ m¥t 10 phút nh±m đ¿n të trung tâm thành phÑ thành phÑ HÓ Chí Minh và 20 phút l¡i khu đô thË Phú mù Hưng Qu­n 7.

+ môi trưÝng đ§u tư b¥t đÙng s£n căn hÙ lý tưßng VÛi sñ yên tĩnh, không gian sinh sÑng trong sÑ lành, gió mát të biÃn, nhïng cây non, nưÛc biÃn non và cát tr¯ng t¡o thành mÙt dñ án đ·c biÇt ch¥t .SÑ b£o đ£m đưãc Các y¿u tÑ ph£i thi¿t đáp éng đưãc đòi hÏi cça Quý khách hàng trong sÑ nưÛc cũng như Nhïng đoàn Quý khách hàng quÑc chu tich Sunshine Group lay vo t¿ l¡i đây chung cư.

+ Quy ho¡ch khoa hÍc VÛi Nhïng cơ sß v­t ch¥t ch¥t SÑ lưãng cao, Nhïng ch× lưu trú cho Quý khách tÍa l¡c giïa Các khu vñc vưÝn cây non thân t¥t VÛi điÁu kiÇn, t¡o c£m giác hài hòa giïa con ngưÝi và c£nh quát điÃm đây.

+ Đưãc đ§u tư xây do tên tuÕi Sunshine Group đơn vË thương m¡i BDS lÛn d«n đ§u t¡i ViÇt Nam. mÙt doanh nghiÇp t¡o đç thà và uy tín đà hoàn thành mÍi dñ án Sunshine Venicia rÙng 0.7 ha này b£o đ£m đưãc ch¥t Lưãng, ti¿n đÙ cũng như Các đòi hÏi vÁ phát triÃn dñ án thân thiÇn.

hơn đây là mÙt sÑ nguyên nhân thành đ§u tư căn hÙ Palm Island Sunshine Venicia bßi Le Dinh Phong hi vÍng cung c¥p thêm Nhïng thông tin hïu ích cho Khách hàng.

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""